Ricoh | AVCs salgs- og leveringsbetingelser

Vi har sammensat nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, således du som kunde har helt klare retningslinjer fra start til slut. Dette er version 1.1 gældende fra d. 1/6-2020.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål vedr. vores salgs- og leveringsbetingelser er du altid velkommen til at kontakte os – naturligvis helt uforpligtende. Vi ringer også gerne til dig. Du skal blot følge linket og sende formularen, så hører du fra os.

Click for english version

1. Formål og rækkevidde

1.1 Disse almindelige betingelser fastsætter de nærmere vilkår for Ricoh | AVC A/S’ (herefter benævnt ”Ricoh | AVC”) levering af standard såvel som særligt tilvirkede produkter (”Produkter”) og konsulentydelser (”Serviceydelser”), herunder i form af reparation og vedligehold af produktionsanlæg, som beskrevet i den mellem kunden (”Kunden”) og Ricoh | AVC indgåede Aftale (herefter benævnt ”Aftalen”).

1.2 Nærværende betingelser (”Betingelserne”) er gældende for alle Aftaler, som Kunden indgår med Ricoh | AVC om Kundens køb af ydelser fra Ricoh | AVC, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt.

2. Ydelsernes omfang

2.1 Ricoh | AVC’s ydelse kan bestå i levering af Produkter samt Serviceydelser, hvis nærmere indhold og omfang er beskrevet i den mellem parterne indgåede Aftale.

2.2 Ricoh | AVC kan til hver en tid vælge at lade opgaven udføre af underleverandører. Dette fratager dog ikke Ricoh | AVC forpligtelserne i henhold til nærværende aftale.

3. Tilbud og accept

3.1 Tilbud fra Ricoh | AVC er gældende 14 dage fra tilbudsdatoen. Et tilbud kan enten accepteres skriftligt eller mundtligt af Kunden og er først bindende for Ricoh | AVC, når Ricoh | AVC skriftligt har bekræftet ordren.

3.2 Afgivne prisoverslag er kun vejledende og ej bindende for Ricoh | AVC, uanset om sådanne overslag er indeholdt i et egentligt tilbud eller en ordrebekræftelse.

4. Annullering

4.1 Kunden er ansvarlig for, at der foreligger fyldestgørende oplysninger om kundens krav og ønsker til ydelsen. Ricoh | AVC forbeholder sig retten til uden varsel at foretage nødvendige generelle ændringer i ydelser, der skal leveres.

4.2 Et tilbud/ordrebekræftelse vedrørende Produkter, som ikke findes på eget lager, er altid afgivet med forbehold for, at de pågældende Produkter kan fremskaffes til markedspris. Kan produkterne ikke skaffes, kan Ricoh | AVC uden at ifalde ansvar af nogen art annullere tilbuddet/ordrebekræftelsen for disse produkter. Det påhviler Ricoh | AVC inden rimelig tid at meddele Kunden, at de pågældende Produkter ikke kan skaffes, lige så snart Ricoh | AVC bliver vidende herom.

4.3 Kunden er alene efter Ricoh | AVC’s skriftlige samtykke hertil berettiget til at annullere en leverance.

5. Kundens forpligtelser ved serviceydelser

5.1 Det er en forudsætning for konsulentassistancens udførelse:

  • at Kunden gør konsulenterne og øvrige kontaktpersoner bekendt med den for opgavens løsning relevante information,
  • at Kunden, såfremt arbejdet skal udføres hos Kunden, frit stiller de nødvendige og lovlige arbejdspladser til rådighed for konsulenterne forsynet med nødvendige faciliteter m.v. efter konsulenternes nærmere anvisning,
  • at Kunden medvirker til at tilrettelægge arbejdet, besvarer henvendelser og tildele ressourcer, således at Serviceydelserne kan leveres som aftalt,
  • at Kunden i det omfang, det er nødvendigt for opgavens løsning, giver konsulenterne den fornødne adgang til Kundens faciliteter, installationer og dokumentation efter konsulenternes nærmere anvisning.

6. Leveringstidspunkt

6.1 Ricoh | AVC tilstræber at overholde det i Aftalen aftalte leveringstidspunkt, og såfremt dette mod forventning ikke kan lade sig gøre, vil Ricoh | AVC omgående meddele dette til Kunden og holde Kunden underrettet om evt. nyt forventet leveringstidspunkt. Kan leveringstidspunktet ikke overholdes, vil Ricoh | AVC forsøge at afbøde Kundens gener bedst muligt. Ricoh | AVC påtager sig dog intet erstatningsansvar for eventuelle forsinkelser.

6.2 Såfremt leveringstidspunktet overskrides med mere end 90 dage, og forsinkelsen alene kan tilregnes Ricoh | AVC eller forhold under Ricoh | AVC’s kontrol, er Kunden berettiget til at ophæve Aftalen med rimeligt varsel ved skriftlig meddelelse herom til Ricoh | AVC.

6.3 Levering anses altid for sket på det tidspunkt, hvor leverancen forlader Ricoh | AVC’s lager (ab lager), uanset om Ricoh | AVC ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med Kunden, bringer det solgte til Kunden, og uanset om der er aftalt montering af det solgte, afleveringsforretning eller lignende ydelse ud over levering af Produktet.

6.4 Ricoh | AVC påtager sig ikke noget ansvar for installation, implementering mv., medmindre andet aftales.

6.5 For eventuelt installationsarbejde faktureres Kunden i henhold medgået tid til de til enhver tid gældende listepriser for Ricoh | AVC, med mindre andet aftales.

6.6 Ricoh | AVC kan på Kundens opfordring og for dennes regning og risiko foranledige transporten af Produkter gennemført.

7. Risikoens overgang

7.1 Risikoen for Produkter overgår til Kunden på leveringstidspunktet, jf. punkt 6.3.

8. Priser, afgifter og fakturering

8.1 Generelt

8.1.1 Alle priser er i danske kr. eksklusiv moms, offentlige afgifter og andre eventuelle pålagte skatter, miljøbidrag, fragt mv., medmindre andet er anført.

8.1.2 Alle ordrer, som indeholder varer, vil blive pålagt miljøafgifter (WEEE) samt andre lovpligtige punktafgifter, herunder PVC-afgifter mv.

8.1.3 Herudover afregnes et beløb til Ricoh | AVC’s forsvarlige miljøbehandling af affald.

8.1.4 Miljøafgifter, WEEE samt administrations- og håndteringsgebyrer beregnes efter følgende principper: Miljørelaterede afgifter udgør 0,5% af fakturabeløbet for varer, eksklusive moms, med et minimum på kr. 59,00 og et maksimum på kr. 5.000,00 per faktura. Denne afgift bidrager til at dække de nødvendige udgifter i forbindelse med miljømæssigt forsvarlig genanvendelse, bortskaffelse og genvinding af produkter samt de administrative processer, der støtter disse initiativer.

8.1.5 Kunden er forpligtet til indtil levering at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for Ricoh | AVC, herunder, men ikke udtømmende, ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v.

8.2 Produkter

8.2.1 Den aftalte pris for bestilte Produkter fremgår af den mellem parterne indgåede Aftale.

8.2.2 Ricoh | AVC er berettiget til at fakturere Kunden for Produkter, når levering er sket. Det kan dog af tilbuddet/ordrebekræftelsen fremgå, at Ricoh | AVC er berettiget til at kræve betalt et depositum eller forudbetaling.

8.3 Serviceydelser

8.3.1 Det estimerede omfang af de aftalte Serviceydelser fremgår af den mellem parterne indgåede Aftale. Uanset dette faktureres Kunden dog altid i henhold til Ricoh | AVC’s faktiske tidsforbrug på den pågældende opgave, medmindre det fremgår Aftalen, at der er aftalt fast pris.

8.3.2 Det aftalte vederlag for Ricoh | AVCs Serviceydelser kan være baseret på en timepris eller dagspris (herunder for overtidsarbejde, transport, forplejning og udlæg). Timeprisen kan til hver en tid for fremtiden reguleres af Ricoh | AVC med 4 ugers varsel.

8.3.3 Ricoh | AVC er berettiget til at fakturere Kunden løbende ved udgangen af hver kalendermåned samt når opgaven afsluttes. Der faktureres på baggrund af anvendt tidsforbrug med mindre andet fremgår af Aftalen. Som udgangspunkt faktureres for hver påbegyndt time.

8.3.4 Dersom Kundens forhold betyder, at den aftalte Serviceydelse ikke har kunnet leveres, faktureres Kunden det aftalte timetal med fradrag af Ricoh | AVC’s eventuelle anden fakturering af den pågældende konsulent i samme periode.

9. Betaling

9.1 Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato, medmindre andet er særskilt aftalt.

9.2 Ricoh | AVC kan vælge at kræve acontofakturering, hvor der faktureres 25% ved underskrivelse af kontrakten/ordrebekræftelsen, 50% ved levering af varen eller opstart af installationen, og 25% ved idriftsættelse.

9.3 Såfremt Kunden ønsker at gøre indsigelser mod en fremsendt faktura, skal dette ske senest 14 dage efter fakturadato.

9.4 Ved forsinket betaling er Ricoh | AVC berettiget til at opkræve en morarente fra forfaldstidspunktet med 1,5% pr. påbegyndt måned med månedlige rentetilskrivninger regnet fra forfaldsdatoen.

9.5 Såfremt forfaldstidspunktet er kommet, påkrav er afgivet, yderligere 10 dage er forløbet, og der fortsat ikke er sket betaling, er Ricoh | AVC berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf, eller ved skriftlig meddelelse til Kunden, ophæve Aftalen helt eller delvist uden yderligere varsel, samt evt. andre indgåede aftaler med Kunden. Ophæver Ricoh | AVC Aftalen, har Ricoh | AVC A/S ret til erstatning efter dansk rets almindelige regler herom.

9.6 Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde beløb eller modregne eventuelle modkrav, som Kunden ifølge Kunden måtte have på Ricoh | AVC, hvis modkravet ikke er skriftligt anerkendt af Ricoh | AVC.

10. Ansvar samt fejl og mangler

10.1 Kunden er forpligtet til at undersøge og teste det leverede umiddelbart efter levering.

10.2 Alle Produkter er omfattet af 12 måneders reklamationsret fra producenterne, medmindre andet fremgår af Betingelserne eller det pågældende tilbud. Såfremt Produkterne er omfattet af en længere garanti fra producenterne, transporterer Ricoh | AVC garantien videre ud til Kunden fsva. det pågældende Produkt.

10.3 Alle projektorer leveres med en lampegaranti på 3 måneder eller 500 timer, medmindre Produktet er omfattet af en længere garanti fra producenten.

10.4 Der ydes 3 måneders reklamationsret efter montering på reservedele og andre udskiftede Produkter.

10.5 For at påberåbe sig, at det leverede lider af fejl eller mangler (herefter benævnt ”fejl”), skal Kunden straks reklamere skriftligt til Ricoh | AVC efter, at fejlen er opdaget. Kunden skal angive og på forlangende vise, hvordan fejlen ytrer sig. Ricoh | AVC har kun ansvaret for fejl, som påberåbes henholdsvis senest 12 måneder efter levering ved IT-udstyr eller AV-udstyr og 36 måneder efter levering af udvalgte projektorer.

10.6 Er der fejl i det leverede, kan Ricoh | AVC vælge enten at foretage omlevering eller efterlevering af det leverede, eller i stedet vil give Kunden et forholdsmæssigt afslag i prisen for det fejlbehæftede Produkt eller Serviceydelse.

10.7 Hvis Kunden ønsker at ophæve handlen, skal Kunden returnere det solgte til Ricoh | AVC i original emballage og for Kundens egen regning og risiko.

10.8 Såfremt Ricoh | AVC vælger at afhjælpe en fejl, er Ricoh | AVC forpligtet til med den hurtighed, som situationen kræver og for egen regning, at afhjælpe de påberåbte fejl i det leverede.

10.9 Såfremt Ricoh | AVC ikke afhjælper fejlen med den hurtighed, som omstændighederne kræver, kan Kunden skriftligt give Ricoh | AVC en endelig og rimelig frist for afhjælpning. Fristen skal som minimum udgøre 30 dage.

10.10 Er fejlen ikke afhjulpet ved fristens udløb, har Kunden ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen, som modsvarer fejlens størrelse i forhold til en fejlfri ydelse. Er fejlen af væsentlig betydning for Kundens anvendelse af det leverede, har Kunden ret til efter fristens udløb at hæve Aftalen for så vidt angår det fejlbehæftede Produkt eller Serviceydelse.

10.11 Kunden kan, hvad angår øvrige leverede Produkter eller Serviceydelser, kun ophæve købet af disse, såfremt de indgår i en sådan sammenhæng med det fejlbehæftede Produkt eller Serviceydelse, at de ikke kan fungere tilfredsstillende alene.

10.12 Såfremt der er tale om en løbende Serviceydelse, kan der alene ophæves for fremtiden.

10.13 Ophæver Kunden, har denne ret til erstatning med de begrænsninger, som fremgår af Betingelserne.

10.14 Ovenstående udgør Kundens samlede misligholdelsesbeføjelser som følge af fejl i Produkter eller Serviceydelser.

10.15 Har Kunden reklameret over fejl, og viser det sig, at der ikke foreligger fejl, som Ricoh | AVC er ansvarlig for, skal Kunden erstatte de udgifter, Ricoh | AVC måtte have haft i den sammenhæng. Har Ricoh | AVC anvendt konsulenttimer på at undersøge en sådan fejl, der viser sig ikke at kunne gøres gældende overfor Ricoh | AVC, er Ricoh | AVC berettiget til at fakturere Kunden for medgået tid til de til enhver tid gældende listepriser hos Ricoh | AVC.

10.16 Misligholder Kunden sine forpligtelser, er Kunden forpligtet til at erstatte AVC’s tab efter dansk rets almindelige regler, herunder forgæves afholdte omkostninger og konsulenttimer.

10.17 Ricoh | AVC A/S er ansvarlig for, at de anvendte konsulenter til enhver tid lever op til en god faglig standard og er kvalificerede til at udføre de stillede opgaver.

10.18 Ricoh | AVC A/S kan på ingen måde gøres ansvarlig for:

  • at det leverede ikke har den ønskede værdi for Kunden, at Kunden ikke opnår de ønskede resultater, eller at det leverede i øvrigt ikke har den forudsatte hensigtsmæssighed, medmindre Ricoh | AVC i Aftalen har påtaget sig ansvaret for et givent resultat,
  • forhold, som kan henføres til Kundens manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Betingelserne eller Aftalen,
  • fejl opstået som følge af Kundens anvendelse af det leverede i sammenhæng med andet tilbehør, som direkte eller indirekte påvirker det leveredes funktion,
  • fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb i det leverede, som ikke er sket i overensstemmelse med Ricoh | AVC’s instruktioner,
  • fejl opstået som følge af Kundens manglende uddannelse, eller anvendelse af det leverede på en anden måde end foreskrevet i den udleverede dokumentation, eller ved forsømmelse fra Kundens, dennes personale eller tredjemands side, eller ved andre omstændigheder, som ligger uden for Ricoh | AVC’s kontrol,
  • normal vedligeholdelse såsom justering, normal slitage, eller hvis anskaffelse af brugstilbehør kræves.

11. Produktansvar

11.1 Ricoh | AVC er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende præceptive lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang. Ethvert ulovbestemt produktansvar er således udtrykkeligt fraskrevet.

11.2 For tingskade er Ricoh | AVC ikke ansvarlig for skade, forvoldt af Produkter på fast ejendom eller løsøre, som indtræder medens Produktet er i Kundens eller tredjemands besiddelse. Ricoh | AVC er yderligere ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Kunden, eller produkter, hvori Produkter indgår.

11.3 Hvis Ricoh | AVC pålægges produktansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Ricoh | AVC skadesløs, i den udstrækning som Ricoh | AVC’s ansvar er begrænset efter Betingelserne.

11.4 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om produktansvar, skal denne part straks skriftligt underrette den anden part herom.

11.5 Parterne er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af Produktet. Det indbyrdes forhold mellem parterne i denne aftale skal dog afgøres i henhold til punkt 19 nedenfor.

12. Ansvarsbegrænsning

12.1 Ricoh | AVC kan i intet tilfælde, uanset graden af uagtsomhed, gøres ansvarlig for indirekte tab af enhver art, herunder men ikke begrænset til driftstab, tabt avance, tab af data eller Kundens omkostninger til tredjemandsafhjælpning eller rådgivere, samt andet indirekte tab eller følgeskade.

12.2 I tilfælde af at Ricoh | AVC ifalder erstatningsansvar (uanset ovenstående), vil erstatningsansvaret altid være begrænset til den pågældende Aftales erlagte nettovederlag, dog maksimalt et beløb på 100.000 kr. pr. indgået Aftale, medmindre Ricoh | AVC’s ansvarsforsikring dækker et højere beløb.

13. Force majeure

13.1 Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder, men ikke begrænset til krig, optøjer, opstand, generalstrejke, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen eller kommunikationslinjer, længerevarende sygdom eller død hos nøglemedarbejdere, omfattende virus- eller malware-angreb samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører.

13.2 Dersom der indtræder force majeure, skal den ramte part snarest meddele den anden part, at en force majeure situation er indtrådt, samt løbende holde den anden part underrettet herom. Den anden part kan da kræve eventuelle tidsplaner udskudt og genforhandlet.

13.3 Uanset ovenstående kan enhver af parterne hæve aftalen uden ansvar ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt Aftalens opfyldelse hindres af force majeure i mere end 6 måneder.

14. Tavshedspligt

14.1 I forbindelse med opgavens udførelse vil begge parter kunne få adgang til fortrolige og interne informationer hos hinanden. Begge parter indestår for, at de selv samt deres ansatte og underleverandører i enhver henseende vil behandle de modtagne oplysninger fortroligt og alene anvende dem til det formål de er afgivet til. Denne bestemmelse vedvarer tidsubegrænset.

15. Ejendomsforbehold

15.1.1 Alle Produkter er solgt med ejendomsforbehold. Ejendomsretten til det solgte Produkt overgår således først endeligt til Kunden, når Ricoh | AVC har modtaget fuld betaling herfor, jf. Aftalen.

15.1.2 Indtil ejendomsretten er overgået til Kunden, forpligtiger Kunden sig til på behørig vis at drage omsorg for Produktet, herunder at opbevare og vedligeholde Produktet forskriftsmæssigt, at holde Produktet brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulde værdi og i øvrigt ikke at foretage nogen form for ændringer i Produktet uden Ricoh | AVC’s forudgående skriftlige samtykke.

15.1.3 Kunden forpligter sig til ikke uden Ricoh | AVC’s forudgående samtykke at flytte, pantsætte, udleje, udlåne, sælge eller på anden måde disponere over produktet indtil ejendomsretten er overgået til Kunden.

16. Immaterielle rettigheder

16.1.1 Enhver immateriel rettighed, herunder den fulde ophavsret, til Produkter og resultatet af de leverede Serviceydelser (rapporter, dokumentation m.v.) tilkommer alene Ricoh | AVC A/S.

16.1.2 Ricoh | AVC bevarer ligeledes ejendomsretten til samtlige af Ricoh | AVC i forbindelse med ydelsen anvendte og af Ricoh | AVC udviklede programeller, modeller, procesmetoder samt andre lignende værktøjer.

16.1.3 Når intet andet er aftalt mellem parterne, erhverver Kunden ved fuld betaling af Ricoh | AVC’s vederlag alene en uoverdragelig brugsret til de immaterielle rettigheder, herunder en brugsret til ophavsretligt beskyttet materiale, dokumentation m.v., der er udarbejdet af Ricoh | AVC i forbindelse med leveringen af Produktet såvel som Serviceydelsens udførelse.

16.1.4 Kunden har således alene ret til at bruge det leverede. Kunden erhverver ingen ret til at ændre, videreudvikle, foretage eksemplarfremstilling eller overdrage eksemplarer af Ricoh | AVC’s immaterielle rettigheder til tredjemand uden forudgående samtykke fra Ricoh | AVC, bortset fra tilfælde hvor en sådan ret er tillagt Kunden i ufravigelige lovregler.

16.1.5 Ricoh | AVC har endvidere ret til at anvende den i forbindelse med arbejdets udførelse oparbejdede knowhow m.v. i andre sammenhænge.

16.1.6 Crestron kildekoder udviklet til et specifikt kundeprojekt, er kundens ejendom, og skal derfor udleveres på kundens forlangende. I tilfælde af, at Ricoh | AVC har opbevaret en Crestron kildekode for kunden, og at denne skal udredes og fremsendes til kunden på et senere tidspunkt, vil det være forbundet med en administrativ omkostning på DKK 2.500,- pr. projekt/accepterede tilbud.

17. Overdragelse

17.1 Ricoh | AVC er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser ifølge Betingelserne og Aftalen uden Kundens samtykke hertil.

17.2 Kunden er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser ifølge Betingelserne og Aftalen efter Ricoh | AVC’s forudgående skriftlige samtykke hertil.

18. Ændringer og forrang

18.1 Enhver ændring af Betingelser eller Aftalen kan kun ske skriftligt enten ved udarbejdelse af nye betingelser eller ved et skriftligt og underskrevet tillæg til Betingelserne eller Aftalen.

18.2 Ved uoverensstemmelse mellem Betingelserne og Aftalen, har Aftalen forrang for Betingelserne.

19. Lovvalg og værneting

19.1 Tvister mellem parterne, der udspringer af Betingelserne og/eller en Aftale eller Ricoh | AVC’s ydelser i øvrigt, skal anlægges ved byretten beliggende ved Ricoh | AVC’s til enhver tid værende hjemsted. Enhver tvist afgøres efter dansk ret med undtagelse af lovvalgsregler, som måtte medføre anvendelse af anden ret end dansk ret.

For tidligere versioner klik her.