AVCs betingelser for finansielle leasingaftaler

Vi har sammensat nedenstående leasingbetingelser, således du som kunde har helt klare retningslinjer fra start til slut. AVC samarbejder med forskellige leasingselskaber omkring finansiering, disse er nedenfor benævnt ”Leasinggiver”.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål vedr. vores leasingbetingelser er du altid velkommen til at kontakte os – naturligvis helt uforpligtende. Vi ringer også gerne til dig. Du skal blot følge linket og sende formularen, så hører du fra os.

§1 – Anvendelsesområde

1.1 Disse betingelser finder anvendelse ved finansiel leasing af løsøre.

1.2 Ved finansiel leasing forstås en transaktion, ved hvilken:

a. en part (leasinggiveren) indgår eller overtager en aftale (leasingaftalen) med en anden part (leasingtageren), der giver denne ret til at benytte den leasede genstand (leasinggenstanden) mod betaling af en løbende ydelse (leasingydelsen).

b. leasinggiver erhverver leasinggenstanden ifølge aftale (købsaftalen), med en tredje part (leverandøren), som er bekendt med, at der er eller vil blive indgået en leasingaftale, eller selv har indgået denne.

c. leasinggiver hverken vælger, specificerer eller tilforhandler sig leasinggenstanden.

d. leasingtageren har haft mulighed for at godkende sådanne vilkår i købsaftalen, som er af betydning for hans retsstilling.

e. de ydelser, som leasingtageren skal betale eller hæfter for, er således beregnede, at de dækker amortisation af hele eller den væsentligste del af anskaffelsessummen for de leasede genstande.

1.3 Betingelserne finder anvendelse på alle finansielle leasingaftaler vedrørende løsøre, der hovedsagelig er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse.

§2 – Ejendomsret

2.1 De leasede genstande er leasinggiverens ejendom. Leasingtager er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde retligt over det leasede.

2.2 Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af de leasede genstande, må ikke fjernes.

2.3 Leasinggiver kan forlange, at leasingtager for egen regning lader sin revisor udarbejde og til leasinggiveren fremsende rapport om tilstedeværelsen af det leasede udstyr, ligesom leasinggiveren kan lade udstyret forsyne med mærke eller andre kendetegn, der angiver leasinggiverens ejendomsret til udstyret.

2.4 Ved registrering af de leasede genstande i offentlige registre, herunder Centralregisteret for Motorkøretøjer, Luftfartsregisteret og Skibsregisteret, angives leasinggiver som ejer og leasingtager som bruger.

2.5 Leasinggivers ejendomsret omfatter tillige genstande, der indføjes i eller erstatter dele af det leasede.

2.6 Leasinggiver har til enhver tid ret til at besigtige de leasede genstande.

§3 – Brugsret

3.1 Leasingtager har ret til at anvende de leasede genstande i sin erhvervsvirksomhed.

3.2 De leasede genstande må – medmindre aftalen vedrører genstande, som efter deres art forudsætter skiftende benyttelsessted – ikke fjernes fra leasingtagerens forretningssted.

3.3 De leasede genstande må ikke fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand.

3.4 De leasede genstande må ikke ændres, omdannes eller udskiftes.

3.5 De leasede genstande må ikke indføjes i bygninger eller andre løsøregenstande på en sådan måde, at leasinggivers ejendomsret går tabt.

§4 – Leasingydelsen

4.1 Som vederlag for brugen af de leasede genstande betaler leasingtageren en leasingydelse, hvis størrelse og forfaldstid fremgår af leasingaftalen. I tillæg til leasingydelsen betaler leasingtager moms samt skatter og afgifter, der pålægges leasingydelsen eller beregnes på grundlag af denne efter de til enhver tid gældende regler.

4.2 Ændres den i leasingaftalen anførte anskaffelsessum efter krav fra leverandøren eller som følge af, at anskaffelsessummen erlægges i fremmed mønt efter en anden kurs end forudsat ved beregning af leasingydelsen, reguleres denne tilsvarende.

4.3 Har parterne aftalt, at leasingydelsen helt eller delvist skal variere med størrelsen af en referencerente eller referencekurs, skal referencerenten, referencekursen samt forudsætningerne for ændring af leasingydelsen angives i leasingaftalen.

Anvendes en ikke offentlig noteret referencerente eller referencekurs, skal leasinggiver give leasingtager underretning om enhver ændring i den anvendte referencerente ellerreferencekurs.

Ophører den offentlige notering af referencerenten, eller kan leasinggiver påvise, at denne generelt har mistet sin betydning, kan leasinggiver anvende en anden referencerente, forudsat at denne i det væsentlige stiller parterne uændret.

Hvis det er aftalt, at leasingydelsen varierer med ændringerne i 3 mdr. CIBOR, sker reguleringen hver den 8/1, 8/4, 8/7 og 8/10 på grundlag af 3 mdr. CIBOR den pågældende dag. Leasingpartner er i aftaler med variabel leasingydelse berettiget til at forhøje leasingydelsen som kompensation for eventuelle forskelle mellem udviklingen i den aftalte referencerente jf. § 4, nr. 3 og udviklingen i Leasingpartner’s omkostninger til refinansiering. En sådan forhøjelse kan kun ske fremadrettet og med 3 måneder´s forudgående varsel. Såfremt leasingydelsen er blevet forhøjet efter denne bestemmelse, og grundlaget for forhøjelsen senere falder bort helt eller delvist, er Leasingpartner forpligtet til at sænke leasingydelsen dog aldrig til et lavere niveau end ved aftalens indgåelse.

4.4 Leasingpartner er såvel i aftaler med variabel som fast leasingydelse, udover hvad der fremgår i § 4, nr. 3, endvidere berettiget til at forhøje leasingydelsen som kompensation for omkostningsforøgende eller lønsomhedsreducerende ændringer i offentligretlig regulering eller på baggrund af offentligretlige krav fremsat af offentlige myndigheder, og som påvirker Leasingpartner direkte eller indirekte.

4.5 Ved forsinket betaling af leasingydelsen eller andre skyldige ydelser i henhold til leasingaftalen betales morarente med 2 % pr. påbegyndt måned samt påkravsgebyr.

4.6 Fejl eller mangler ved de leasede genstande samt bortkomst eller beskadigelse af disse ved en begivenhed, der ikke beror på leasinggivers forhold, fritager ikke leasingtager fra at betale leasingydelsen. Ved bortkomst eller totalbeskadigelse af de leasede genstande samt ved ophævelse af købsaftalen, opgøres parternes mellemværende i henhold til §16.

4.7 Indtil levering har fundet sted, hæfter leasingtager for og forrenter udlæg og forudbetalinger, som leasinggiver har foretaget i henhold til leasing- eller købsaftalen. Påløbne renter af leverandørkrav, som ikke skyldes forsinkelse fra leasinggivers side, godtgøres denne af leasingtager.

4.8 Leasinggiver har ret til at udpege, på hvilke af flere forfaldne fordringer en delbetaling, herunder nettoprovenu ved realisation af udstyret/supplerende sikkerheder, jfr. §16, skal afskrives.

§5 – Levering

5.1 Ved levering af de leasede genstande skal leasingtager straks undersøge disse på forsvarlig måde og ved konstatering af fejl eller mangler reklamere skriftligt over for leverandøren. Når leasingtager har undersøgt de leasede genstande og fundet disse i overensstemmelse med købsaftalen, bekræfter leasingtager skriftlig dette over for leasinggiver.

5.2 Ved levering før den aftalte leasingperiodes begyndelse betales forholdsmæssig ydelse for tiden indtil da. Ved levering senere end den aftalte leasingperiodes begyndelse, udskydes dennes begyndelse til den første ordinære betalingstermin efter, at levering er sket, og der erlægges forholdsmæssig ydelse for tiden indtil da.

5.3 Undlader leasingtager at afhente eller modtage de leasede genstande i rette tid, eller har hans forhold i øvrigt bevirket, at de ikke i rette tid er blevet overgivet i hans besiddelse, har leasinggiver krav på erstatning.

§6 – Opsigelse

6.1 Leasingaftalen er med de under pkt. 2 og 3 nævnte undtagelser uopsigelig i hele den aftalte leasingperiode.

6.2 Hver af parterne kan opsige leasingaftalen uden varsel, såfremt det viser sig umuligt at levere genstanden, eller såfremt levering ikke er sket senest seks måneder efter det aftalte tidspunkt, og leasinggiver herefter kan ophæve købeaftalen. Opsiges leasingaftalen i henhold til denne bestemmelse, skal
leasingtageren erstatte leasinggiverens tab ved indgåelsen af aftalen.

6.3 Leasinggiver kan opsige leasingaftalen uden varsel i følgende tilfælde:

a. er leasingtager en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab, såfremt den personligt ansvarlige indehaver eller en af disse dør.

b. er leasingtager et aktie- eller anpartsselskab ved overgang af en bestemmende del af aktie- eller anpartskapitalen.

c. såfremt leasingtager afhænder væsentlige dele af sine erhvervsaktiviteter, eller leasingtagers kapitalgrundlag reduceres væsentligt i leasingperioden.

d. såfremt leasingtager ikke oplyser om dennes ejer- og kontrolstruktur og legitimerer reelle ejere i henhold til “Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme”.

e. ved opsigelse efter denne bestemmelse opgøres leasinggivers krav i henhold til §16.

§7 – Forlængelse

Ved udløb af den aftalte leasingperiode forlænges denne automatisk på uændrede vilkår for 4 kvartaler ad gangen, med mindre leasingtager forinden har opsagt leasingaftalen med en måneds varsel. Forlængelsen forudsætter dog en individuel godkendelse fra leasinggiver.

§8 – Leasinggivers ansvar

8.1 Leasingtager har inden leasingaftalens indgåelse udvalgt leasinggenstanden og godkendt leverandør, fabrikat, leveringsbetingelser, specifikationer samt købsaftalens indhold.

8.2 Leasinggiver hæfter ikke for rettidig levering eller mangler ved genstanden (genstandens brugsegenskaber eller andre faktiske og retlige mangler). Leasinggiver fraskriver sig ansvaret for ethvert tab, herunder driftstab eller andre følgeskader, som forsinkelse eller mangler ved genstanden måtte udløse hos leasingtager. Uanset genstandens brugbarhed skal leasingtager betale leasingydelsen til leasinggiver, når genstanden er leveret. Til kompensation herfor overdrager leasinggiver sine beføjelser i forhold til leverandøren, herunder eventuelle garantier, til leasingtager på de vilkår, der er nævnt nedenfor.

8.3 Konstaterer leasingtager efter genstandens overgivelse, at genstanden trods godkendelsen (§ 5 stk.1) ikke var kontraktmæssig ved leveringen, skal leasingtager reklamere over for leverandøren uden ugrundet ophold efter fejlen/manglen blev erkendt. Leasingtager skal underrette leasinggiver om alle forhold af betydning for gennemførelsen af et eventuelt krav, i enhver henseende følge leasinggivers anvisninger samt efter anmodning straks eller senere overlade det til leasinggiver på leasingtagers vegne at søge et eventuelt krav gennemført.

8.4 I tilfælde af mangler er leasingtager forpligtet til at acceptere afhjælpning fra leverandøren for leverandørens egen regning, eventuelt ved at genstanden udskiftes med en anden genstand af samme art, brugbarhed og godhed. Dette gælder dog ikke hvis afhjælpningen vil udsætte leasingtager for urimelig udgift eller ulempe.

8.5 Kan leverandøren ikke forpligtes til afhjælpning, eller kan en mangel i øvrigt ikke afhjælpes, som nævnt i pkt. 4, skal tilfælde af mangler fortrinsvis afklares ved afslag i genstandens købesum. Et opnået afslagsbeløb skal leverandøren udbetale til leasinggiver. Den fremtidige leasingydelse reguleres fra modtagelsen af afslagsbeløbet i forhold til det beløb, leasinggiver faktisk modtager fra leverandøren.

8.6 Hæves købeaftalen, tilfalder købesummen leasinggiver, og der foretages en opgørelse af mellemværendet mellem leasinggiver og leasingtager i henhold til §16. Erstatning for forsinkelse og følgeskader tilkommer leasingtager.

8.7 Leasingtager bærer alle omkostninger, der er forbundet med at gøre krav gældende mod leverandøren.

§9 – Leasingtagers ansvar

9.1 Leasingtager er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter, der gælder for benyttelsen af de leasede genstande, overholdes, og at fornødne tilladelser indhentes. Leasingtager bærer risikoen for, at de fornødne tilladelser kan opnås og ikke tilbagekaldes. Leasingtager friholder leasinggiver for ethvert ansvar, denne måtte ifalde over for det offentlige eller over for private på grund af den brug, leasingtager gør af det leasede, herunder at forskrifter ikke er iagttaget eller tilladelse ikke indhentet.

9.2 Leasingtager bærer risikoen for skader på leasingtagerens ejendom, der skyldes defekter eller farlige egenskaber ved den leasede genstand. Det påhviler leasingtager at holde leasinggiver skadesløs med hensyn til krav, der måtte blive rejst af tredjemand , herunder leasingtagers personale mod leasinggiver som ejer af de leasede genstande som følge af defekter eller farlige egenskaber ved disse. Leasingtager har i relation til lov om produktsikkerhed pligt til at forebygge, at genstanden kan volde skade på tredjemands person eller ejendom.

§10 – Vedligeholdelse

Leasingtager skal vedligeholde de leasede genstande, således at de til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde. Leasingtager skal ved vedligeholdelse nøje overholde de herfor gældende forskrifter som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra leverandøren.

Ved reparation og vedligeholdelse skal anvendes de af leverandøren foreskrevne originale reservedele, og al reparation og service skal foretages af leverandøren eller en af denne godkendt reparatør.

Ved vedligeholdelse og reparation af de leasede genstande må der ikke foretages ændringer eller omdannelse af disse.

§11 – Risiko

Leasingtager bærer risikoen for leasinggenstanden og brugsretten fra aftalens indgåelse og frem til det tidspunkt, hvor genstanden på rette måde er leveret tilbage til leasinggiver.

Hvis genstanden ødelægges eller forringes – uanset af hvilken årsag – skal leasingtager straks underrette leasinggiver herom. Hvis genstanden kan repareres, påhviler det leasingtager for egen regning at istandsætte denne. Hvis genstanden ikke kan repareres, ophører leasingaftalen, hvorefter parternes mellemværende opgøres efter reglerne i §16.

§12 – Forsikring

Leasingtager er forpligtet til for egen regning at tegne forsikring mod bortkomst eller beskadigelse af de leasede genstande samt mod det ansvar, leasingtager som bruger eller leasinggiver som ejer måtte pådrage sig ved brug af de leasede genstande.

Leasinggiver kan kræve finansieringsdeklaration (leasing) noteret for leasingtagers regning. Leasinggiver kan til enhver tid vælge for leasingtagers regning selv at tegne forsikring mod bortkomst og beskadigelse af de leasede genstande.

§13 – Oplysningspligt

Leasingtager skal efter anmodning udlevere seneste årsregnskab, perioderegnskaber og budgetter samt ansvarlige indehaveres personlige regnskaber. Leasingtager skal endvidere underrette leasinggiver om forhold af væsentlig betydning for leasinggivers kreditrisiko.

§14 – Sikkerhedsstillelse

Har leasingtager stillet depositum eller anden sikkerhed for leasingtagers forpligtelser, tjener denne sikkerhed tillige leasinggiver til sikkerhed for enhver anden forpligtelse leasingtager har eller måtte få over for leasinggiver ved egen medvirken, men uanset skyldgrund.

§15 – Misligholdelse

Leasinggiver kan uden varsel hæve leasingaftalen og kræve erstatning for sit tab, herunder udgifter som leasinggiver måtte have afholdt, såfremt leasingtager væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge leasingaftalen, herunder at:

a. leasingtager undlader at betale forfaldne leasingydelser eller andre skyldige beløb senest otte dage efter forfaldstid.

b. leasingtager går konkurs, og boet ikke inden otte dage efter at have modtaget opfordring indtræder i leasingaftalen og stiller fornøden sikkerhed.

c. leasingtager iværksætter en ikke-anmeldt betalingsstandsning eller bliver taget under rekonstruktionsbehandling, medmindre der med rekonstruktørens samtykke rettidigt er afgivet erklæring om videreførelse af leasingaftalen efter konkurslovens regler.

d. leasingtager misligholder anden leasing- eller låneaftale med leasinggiver.

e. leasingtager forsømmer at vedligeholde de leasede genstande eller undlader behørig reparation af disse.

f. leasingtager nægter leasinggiver adgang til at besigtige de leasede genstande.

g. leasingtager i strid med §3, pkt. 2, fjerner de leasede genstande fra sit forretningssted.

h. leasingtager i strid med §3, pkt. 3, overlader brugen helt eller delvist til en anden.

i. leasingtager anvender de leasede genstande i strid med de love, forskrifter og instruktioner, der gælder for sådan brug, eller undlader at indhente de fornødne offentlige tilladelser.

j. leasingtager undlader at tegne og opretholde forsikringer i henhold til §12.

k. leasingtager undlader på anfordring at forelægge regnskaber m.v. i henhold til §13.

I de under pkt. e-k nævnte tilfælde kan aftalen kun hæves, såfremt leasingtager ikke senest otte dage efter at være blevet opfordret skriftligt hertil, har bragt misligholdelsen til ophør.

§16 – Opgørelse

Hæves leasingaftalen af leasinggiver, eller ophører leasingaftalen på grund af de leasede genstandes undergang eller totalbeskadigelse, eller som følge af købsaftalens ophævelse, er leasingtager pligtig til leasinggiver at betale:

a. alle forfaldne ubetalte leasingydelser samt andre skyldige ydelser med tillæg af renter og omkostninger.

b. alle ikke forfaldne leasingydelser for den resterende leasingperiode tilbagediskonteret til nutidsværdi. I tilfælde af leasingtagers konkurs eller rekonstruktion efter konkurslovens regler, er pligten til at betale ikke forfaldne leasingydelser i den resterende leasingperiode gældende i det omfang, leasinggiver godtgør, at disse leasingydelser må sidestilles med afdrag. I modsat fald er disse ydelser efterstillet. Leasinggiver er berettiget til forlods at inddække sit krav på efterstillede leasingydelser i eventuelt stillet depositum eller anden sikkerhed og/eller i værdien af det leasede aktiv ved salg heraf.

c. den ved leasingperiodens udløb forventede restværdi af de leasede genstande tilbagediskonteret til nutidsværdi.

d. erstatning for yderligere tab, leasinggiver måtte lide som følge af leasingtagers misligholdelse og/eller leasingaftalens ophør før udløbet af leasingperioden.

e. morarenter med 2% pr. påbegyndt måned af det beløb, leasingtager i medfør af pkt. a-d bliver leasinggiver skyldig fra opgørelsesdagen at regne indtil betaling sker eller godskrivning sker, jfr. nedenfor.

Leasinggivers krav reduceres med det nettobeløb, leasinggiver opnår enten ved fornyet udlejning af de leasede genstande for den resterende del af leasingperioden, ved salg af de leasede genstande eller ved udbetaling af forsikringssummen eller tilbagebetaling af købesummen.

Overstiger det beløb, der indvindes herved, leasinggivers krav, kan det overskydende beløb ikke kræves udbetalt.

Kan de leasede genstande ikke sælges eller genudlejes inden fire uger efter, at disse er stillet til leasinggivers disposition, kan leasinggiver ved opgørelsen lægge den nettosalgssum til grund, som en af retten ved leasinggivers værneting udmeldt vurderingsmand måtte anslå, at de leasede genstande kan indbringe ved salg, eller lade disse bortsælge ved auktion.

§17 – Tilbagelevering

Ved leasingperiodens udløb eller ved ophør af leasingaftalen, skal leasingtager tilbagelevere de leasede genstande til et af leasinggiver angivet sted inden for landets grænser. Leasingtager betaler alle hermed forbundne omkostninger. Leasingtager kan ikke udøve tilbageholdsret i de leasede genstande.

§18 – Transport

Leasinggiver er berettiget til at overdrage eller på anden måde råde over sine rettigheder ifølge leasingaftalen og sin ret til de leasede genstande. En sådan overdragelse fritager ikke leasinggiver for dennes forpligtelser ifølge leasingaftalen og ændrer ikke dennes karakter af finansiel leasing.

§19 – Forhandlersamarbejde

Leasingtager er bekendt med, at leverandøren kan have modtaget vederlag fra leasinggiver for henvisning af leasingaftalen, være præmieret som led i salgskonkurrence eller ligende. Størrelsen af denne honorering vil på forespørgsel fra leasingtager blive oplyst ved henvendelse til leverandøren eller til leasinggiver.

§20 – Værneting

Søgsmål om krav, der støttes på leasingaftalen, kan kun anlægges for retten i den retskreds, hvor leasinggiver har sit hovedforretningssted.

Leasingtager er forpligtet til at lade sig medindstævne/medindklage for den domstol eller voldgiftsret, hvor leasinggiver måtte blive indstævnt/indklaget i tvister, der vedrører eller udspringer af de leasede genstande. Parternes retsforhold afgøres efter dansk ret.